Primăria comunei IONEșTI
Județul Vâlcea

Politici

Vremea

Hotărâri 2020

HCL nr. 1 cu privire la acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare, la sfarsitul exercitiului bugetar al anului 2019 din excedentul bugetar rezultat in anii anteriori

HCL nr. 2 cu privire la aprobarea incheierii unui contract de servicii de asistenta juridica, consultanta, consiliere si reprezentare juridica

HCL nr. 3 cu privire la aprobare plan actiuni si lucrari de interes local

HCL nr. 4 cu privire la aderarea comunei Ionesti la serviciul de audit public intern din cadrul Filialei judetene Sibiu a Asociatiei Comunelor din Romania

HCL nr. 5 cu privire la insusirea Acordului de cooperare cu Filiala Judeteana Sibiu a A.Co.R. privind organizarea si exercitarea activitatii de audit public inern

HCL nr. 6 cu privire la aprobarea contributiei Comunei Ionesti pentru sustinerea si functionarea compartimentului de audit public intern si cooperare cu Filiala Judeteana Sibiu a A.Co.R.

HCL nr. 7 cu privire la aprobarea regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Local Ionesti

HCL nr. 8 cu privire la stabilirea numarului de asistenti personali si indemnizatii acordate persoanelor cu handicap

HCL nr. 9 cu privire la validare mandat consilier

HCL nr. 10 cu privire la aprobarea bugetului local pe anul 2020 si lista de investitii pe anul 2020

HCL nr. 11 cu privire la sustinerii financiare a ACS Oltul Ionesti pentru anul calendaristic 2020

HCL nr. 12 cu privire la aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar pentru anul scolar 2020 – 2021

HCL nr. 13 cu privire la alegere presedinte de sedinta

HCL nr. 14 cu privire la stabilirea salariior de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ionesti

HCL nr. 15 cu privire la prelungirea contractului de inchiriere nr. 699 din 12.02.2020 incheiat intre comuna Ionesti si CAR IFN Rm. Valcea

HCL nr. 16 cu privire la aprobarea Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor

HCL nr. 17 cu privire la aprobare PUZ schimbare categorie de folosinta pentru amenajare iza piscicol si imprejmuire teren S.C. REMSERVICE S.R.L.

HCL nr. 18 cu privire la aprobarea regulamentului de organizare si functionare al serviciului de alimentare cu apa potabila si canalizare ape uzate menajere din comuna Ionesti, judetul Valcea

HCL nr. 19 cu privire la aprobarea documentelor necesare demararii procedurii de atribuire a Contractului de delegare prin concesiune a serviciului de salubrizare

HCL nr. 20 cu privire la stabilire impozite si taxe locale pe anul 2021

HCL nr. 21 cu privire la aprobarea executiei bugetare pe anul 2019

HCL nr. 22 cu privire la rectificarea bugetului local pe anul 2020

HCL nr. 23 cu privire la achizitionare bunuri, lucrari si servicii

HCL nr. 25 cu privire la achizitionare bunuri, lucrari si servicii

HCL nr. 26 cu privire la aprobarea Regulamentului propriu privind masurile metodologice, organizatorice, termenele si circulatia proiectelor de hotarari ale autoritatii deliberative

HCL nr. 27 cu privire la aprobare organigrama si stat de functii

HCL nr. 28 cu privire la aprobarea prelungirii contractului nr. 7038 din 21.11.2019 incheiat intre UAT Ionesti si S.C. Braicata S.R.L.

HCL nr. 29 cu privire la aprobarea executiei bugetare a trimestrului I al anului 2020

HCL nr. 30 cu privire la rectificarea bugetului local pe anul 2020

HCL nr. 31 cu privire la alegere presedinte de sedinta

HCL nr. 32 cu privire la raprobarea documentelor necesare demararii procedurii de atribuire a contractului de delegare prin concesiune a ser. de salubrizare constand din colectare, transfer si sortare ale deseurilor in jud VAlcea

HCL nr. 33 cu privire la regulamentul de aprobare si functionare al compartimentului de asistenta sociala organizat la nivelul comunei Ionesti, judetul Valcea

HCL nr. 34 cu privire la predarea catre MLPDA prin CNI S.A. a amplasamentului si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii Construire sala de sport scolara – proiect pilot, in sat Ionesti, com Ionesti

HCL nr. 35 cu privire la initierea procedurii de concesionare a serviciului de utilitate publica a distributiei a gazelor naturale in comuna Ionesti, judetul Valcea

HCL nr. 36 cu privire la rectificarea bugetului local pe anul 2020

HCL nr. 37 cu privire la modificarea art. 9 al HCL Ionesti, judetul Valcea nr. 35 din 30.06.2020

HCL nr. 38 cu privire la aprobarea studiului de fundamentare a deciziei de concesionare si a demararii procedurii de concesionare a serviciului de utilitate publica de distributie a gazelor naturale pentru UAT Ionesti, jud. Valcea

HCL nr. 39 cu privire la infiintaea la nivelul UAT Ionesti a unei subunitati de interventie in cazul procedurii situatiilor de urgenta si punerea la dispozitia MAI a suprafetei de 1445 mp

HCL nr. 40 cu privire la aprobarea documentatiei de atribuire a contractului de concesiune a serviciului de utilitate publica de distributie a gazelor naturale in UAT Ionesti

HCL nr. 41 cu privire la alegere presedinte sedinta

HCL nr. 42 cu privire la stabilirea comisiilor de specialitate

HCL nr. 43 cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico economici si a devizului general pentru obiectivul de investitii Extindere retele de alimentare cu apa si canalizare in comuna Ionesti

HCL nr. 44 cu privire la prelungirea contractului de concesiune nr. 6149 din 6.11.2018 incheiat intre comuna Ionesti si S.C. Medicus Viatrix S.R.L.

HCL nr. 45 cu privire la declarare viceprimar al comunei Ionesti

HCL nr. 46 cu privire la prelungirea contractului de concesiune. nr. 6795 din 21.11.2016 incheiat intre comuna Ionesti si S.C. Clinica Sante S.R.L.

HCL nr. 47 cu privire la acordare ajutor de urgenta

HCL nr. 48 cu privire la aprobare PUZ – schimbare categorie de folosinta pentru constuire statie de baza pentru servicii de comunicatii electronice S.C. RDS&RCS S.R.L.

HCL nr. 49 cu privire la achizitionare, bunuri, lucrari si servicii

HCL nr. 50 cu privire la aprobare studiu de fezabilitate si a indicatorilor tehnico economici aferenti obiectivului Infiintare sistem distributie a gazelor naturale in vederea cresterii nivelului de flexibilitate, siguranta

HCL nr. 51 cu privire la aprobarea proiectului Infiintare sistem distributie a gazeor naturale in vederea cresterii nivelului de flexibilitate, siguranta, eficienta in operare, precum si de integrare a activitatilor de transport

HCL nr. 52cu privire la aprobarea strategiei anuale de achizitii publice a comunei Ionesti si a programului de achizitii, pe anul 2021

HCL nr. 53 cu privire la delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare pe raza administrativ-teritoriala a comunei Ionesti, judetul Valcea si aprobarea documentatiei de atribuire

HCL nr. 54 cu privire la aprobarea executiei bugetare a trimestrului III al anului 2020

HCL nr. 55 cu privire la desemnare reprezentanti in comisia de evaluare a performantelor profesionale ale secretarului general al UAT IOnesti

HCL nr. 56 cu privire la rectificarea bugetului local pe anul 2020

HCL nr. 57 cu privire la stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei IOnesti

Hotărâri 2020

HCL nr. 1 cu privire la acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare, la sfarsitul exercitiului bugetar al anului 2019 din excedentul bugetar rezultat in anii anteriori

HCL nr. 2 cu privire la aprobarea incheierii unui contract de servicii de asistenta juridica, consultanta, consiliere si reprezentare juridica

HCL nr. 3 cu privire la aprobare plan actiuni si lucrari de interes local

HCL nr. 4 cu privire la aderarea comunei Ionesti la serviciul de audit public intern din cadrul Filialei judetene Sibiu a Asociatiei Comunelor din Romania

HCL nr. 5 cu privire la insusirea Acordului de cooperare cu Filiala Judeteana Sibiu a A.Co.R. privind organizarea si exercitarea activitatii de audit public inern

HCL nr. 6 cu privire la aprobarea contributiei Comunei Ionesti pentru sustinerea si functionarea compartimentului de audit public intern si cooperare cu Filiala Judeteana Sibiu a A.Co.R.

HCL nr. 7 cu privire la aprobarea regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Local Ionesti

HCL nr. 8 cu privire la stabilirea numarului de asistenti personali si indemnizatii acordate persoanelor cu handicap

HCL nr. 9 cu privire la validare mandat consilier

HCL nr. 10 cu privire la aprobarea bugetului local pe anul 2020 si lista de investitii pe anul 2020

HCL nr. 11 cu privire la sustinerii financiare a ACS Oltul Ionesti pentru anul calendaristic 2020

HCL nr. 12 cu privire la aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar pentru anul scolar 2020 – 2021

HCL nr. 13 cu privire la alegere presedinte de sedinta

HCL nr. 14 cu privire la stabilirea salariior de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ionesti

HCL nr. 15 cu privire la prelungirea contractului de inchiriere nr. 699 din 12.02.2020 incheiat intre comuna Ionesti si CAR IFN Rm. Valcea

HCL nr. 16 cu privire la aprobarea Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor

HCL nr. 17 cu privire la aprobare PUZ schimbare categorie de folosinta pentru amenajare iza piscicol si imprejmuire teren S.C. REMSERVICE S.R.L.

HCL nr. 18 cu privire la aprobarea regulamentului de organizare si functionare al serviciului de alimentare cu apa potabila si canalizare ape uzate menajere din comuna Ionesti, judetul Valcea

HCL nr. 19 cu privire la aprobarea documentelor necesare demararii procedurii de atribuire a Contractului de delegare prin concesiune a serviciului de salubrizare

HCL nr. 20 cu privire la stabilire impozite si taxe locale pe anul 2021

HCL nr. 21 cu privire la aprobarea executiei bugetare pe anul 2019

HCL nr. 22 cu privire la rectificarea bugetului local pe anul 2020

HCL nr. 23 cu privire la achizitionare bunuri, lucrari si servicii

HCL nr. 25 cu privire la achizitionare bunuri, lucrari si servicii

HCL nr. 26 cu privire la aprobarea Regulamentului propriu privind masurile metodologice, organizatorice, termenele si circulatia proiectelor de hotarari ale autoritatii deliberative

HCL nr. 27 cu privire la aprobare organigrama si stat de functii

HCL nr. 28 cu privire la aprobarea prelungirii contractului nr. 7038 din 21.11.2019 incheiat intre UAT Ionesti si S.C. Braicata S.R.L.

HCL nr. 29 cu privire la aprobarea executiei bugetare a trimestrului I al anului 2020

HCL nr. 30 cu privire la rectificarea bugetului local pe anul 2020

HCL nr. 31 cu privire la alegere presedinte de sedinta

HCL nr. 32 cu privire la raprobarea documentelor necesare demararii procedurii de atribuire a contractului de delegare prin concesiune a ser. de salubrizare constand din colectare, transfer si sortare ale deseurilor in jud VAlcea

HCL nr. 33 cu privire la regulamentul de aprobare si functionare al compartimentului de asistenta sociala organizat la nivelul comunei Ionesti, judetul Valcea

HCL nr. 34 cu privire la predarea catre MLPDA prin CNI S.A. a amplasamentului si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii Construire sala de sport scolara – proiect pilot, in sat Ionesti, com Ionesti

HCL nr. 35 cu privire la initierea procedurii de concesionare a serviciului de utilitate publica a distributiei a gazelor naturale in comuna Ionesti, judetul Valcea

HCL nr. 36 cu privire la rectificarea bugetului local pe anul 2020

HCL nr. 37 cu privire la modificarea art. 9 al HCL Ionesti, judetul Valcea nr. 35 din 30.06.2020

HCL nr. 38 cu privire la aprobarea studiului de fundamentare a deciziei de concesionare si a demararii procedurii de concesionare a serviciului de utilitate publica de distributie a gazelor naturale pentru UAT Ionesti, jud. Valcea

HCL nr. 39 cu privire la infiintaea la nivelul UAT Ionesti a unei subunitati de interventie in cazul procedurii situatiilor de urgenta si punerea la dispozitia MAI a suprafetei de 1445 mp

HCL nr. 40 cu privire la aprobarea documentatiei de atribuire a contractului de concesiune a serviciului de utilitate publica de distributie a gazelor naturale in UAT Ionesti

HCL nr. 41 cu privire la alegere presedinte sedinta

HCL nr. 42 cu privire la stabilirea comisiilor de specialitate

HCL nr. 43 cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico economici si a devizului general pentru obiectivul de investitii Extindere retele de alimentare cu apa si canalizare in comuna Ionesti

HCL nr. 44 cu privire la prelungirea contractului de concesiune nr. 6149 din 6.11.2018 incheiat intre comuna Ionesti si S.C. Medicus Viatrix S.R.L.

HCL nr. 45 cu privire la declarare viceprimar al comunei Ionesti

HCL nr. 46 cu privire la prelungirea contractului de concesiune. nr. 6795 din 21.11.2016 incheiat intre comuna Ionesti si S.C. Clinica Sante S.R.L.

HCL nr. 47 cu privire la acordare ajutor de urgenta

HCL nr. 48 cu privire la aprobare PUZ – schimbare categorie de folosinta pentru constuire statie de baza pentru servicii de comunicatii electronice S.C. RDS&RCS S.R.L.

HCL nr. 49 cu privire la achizitionare, bunuri, lucrari si servicii

HCL nr. 50 cu privire la aprobare studiu de fezabilitate si a indicatorilor tehnico economici aferenti obiectivului Infiintare sistem distributie a gazelor naturale in vederea cresterii nivelului de flexibilitate, siguranta

HCL nr. 51 cu privire la aprobarea proiectului Infiintare sistem distributie a gazeor naturale in vederea cresterii nivelului de flexibilitate, siguranta, eficienta in operare, precum si de integrare a activitatilor de transport

HCL nr. 52cu privire la aprobarea strategiei anuale de achizitii publice a comunei Ionesti si a programului de achizitii, pe anul 2021

HCL nr. 53 cu privire la delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare pe raza administrativ-teritoriala a comunei Ionesti, judetul Valcea si aprobarea documentatiei de atribuire

HCL nr. 54 cu privire la aprobarea executiei bugetare a trimestrului III al anului 2020

HCL nr. 55 cu privire la desemnare reprezentanti in comisia de evaluare a performantelor profesionale ale secretarului general al UAT IOnesti

HCL nr. 56 cu privire la rectificarea bugetului local pe anul 2020

HCL nr. 57 cu privire la stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei IOnesti

Politici

Vremea